top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al mijn werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van mijn kantoor van toepassing.

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Nuwenhoud

1. Advocatenkantoor Nuwenhoud is een eenmanszaak, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 17233231. Eigenaar is N. Nuwenhoud, hierna te noemen: ‘de advocaat’.


2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de advocaat werkzaam zijn of door de advocaat voor opdrachten zijn ingeschakeld.


3. De cliënt aanvaardt het gegeven dat de advocaat gebonden is aan de gedragsregels en overige regels van de Orde van Advocaten en de gedragsregels van de Raad voor Rechtsbijstand.


4. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.


5. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om wat voor reden dan ook,
geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van deze aansprakelijkheidsverzekering (en), is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de advocaat met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.

 

6. De advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.


7. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium in geval er niet op basis van
gefinancierde rechtsbijstand geprocedeerd wordt, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de behandelend advocaat vast te stellen uurtarief.

 

8. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen in geval deze niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand procedeert separaat in rekening worden gebracht.


9. De advocaat is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Daarnaast worden werkzaamheden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van tien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Een ontvangen voorschot zal verrekend worden met de eindafrekening van de opdracht.

 

10. Indien de client van mening is dat de aan hem/haar toegezonden factuur niet juist is, dient hij dit binnen 10 dagen, onder opgaaf van redenen en schriftelijk aan te geven.


11. Bij gebreke van tijdige betaling is de advocaat gerechtigd wettelijke rente in rekening te
brengen.

 

12. Indien de cliënt nalaat het voorschot of maandelijkse declaraties te voldoen, heeft de advocaat het recht, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten. De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.


13. De cliënt kan te allen tijde de opdracht door opzegging beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

14. De advocaat heeft de bevoegdheid om de opdracht door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.


15. De advocaat mag, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken en bewaren, in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.


16. Aan het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op verzoek aan de cliënt afgegeven. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de zaak bewaard. Daarna zal het vernietigd worden.


17. Op de dienstverlening van de advocaat is een klachtenregeling van toepassing dat te vinden is op de website.


18. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de behandelend advocaat is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem.

bottom of page