top of page

Privacy

Privacy Verklaring Advocatenkantoor Nuwenhoud 

 

 • Algemeen

Advocatenkantoor Nuwenhoud respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of die ik anderszins verkrijg vertrouwelijk wordt behandeld. 

In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe Advocatenkantoor Nuwenhoud daarmee omgaat. 

 

 • Doel verwerking persoonsgegevens

 

Advocaat Nuwenhoud verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures 

- innen van declaraties

- advisering, bemiddeling en verwijzing

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

 

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Advocatenkantoor Nuwenhoud verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

- contactgegevens, zoals in ieder geval: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, nationaliteit, en

- andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak;

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Nuwenhoud omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster) bekend zijn geworden. 

 

 • Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Advocatenkantoor Nuwenhoud verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

- wettelijke verplichting

- uitvoering van een overeenkomst

- verkregen toestemming van betrokkene

- gerechtvaardigd belang

 

 • Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Advocatenkantoor Nuwenhoud deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Nuwenhoud, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met de wederpartij. 

 

Daarnaast kan Advocatenkantoor Nuwenhoud persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Nuwenhoud uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Nuwenhoud ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.    

 

 • Beveiliging persoonsgegevens

 

Advocatenkantoor Nuwenhoud hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Nuwenhoud gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Nuwenhoud in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

 • Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Advocatenkantoor Nuwenhoud bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

 

In beginsel hanteert Advocatenkantoor Nuwenhoud de volgende bewaartermijnen:

 • zaakdossier: 5 jaar na afronding van de zaak;

 • (financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 

 • Privacy rechten van betrokkenen 

 

Onder de rechten van betrokkene wordt begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

b. recht op inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

d. recht van verzet

e. recht op dataportabiliteit 

f. recht op vergetelheid

g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar advocaat@nuwenhoud.nl t.a.v. mr. N. Nuwenhoud. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van mij.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Nuwenhoud aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

 • Aanpassing privacy statement

 

Advocatenkantoor Nuwenhoud heeft het recht de inhoud van dit privacy statement zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor (www.nuwenhoud.nl) gepubliceerd. 

 

 • Vragen & Contact

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke:

 

mr. N. Nuwenhoud

Nieuwe Gracht 3

2011 NB Haarlem

per e-mail: advocaat@nuwenhoud.nl 

telefoon: 023-743 04 23

 

 

 

 

Dit privacy statement is vastgesteld op 23 januari 2024 

bottom of page